Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca Yunanca

Sütçü Koyun Çiftlikleri İnsan Beslenmesi İçin Net Protein Üreticisidir

Bilgi formu adı: Sütçü Koyun Çiftlikleri İnsan Beslenmesi İçin Net Protein Üreticisidir

İhtiyaç / Sorun: Yem/gıda rekabeti

Giriş

Geviş getiren hayvanlar, genellikle insan tüketimi için ürettiklerinden daha fazla gıda tükettikleri için seçilmektedir. Ancak, bu iddiaların nitelendirilmesi gerekmektedir. Sadece insan tüketimine uygun gıdalar göz önünde bulundurulduğunda, sonuçlar gerçekten de farklıdır. Örneğin, insanlar ot ya da gıda endüstrisinin ürettiği herhangi bir yan ürünü yemezler. Yeni bir yaklaşım, koyunlar tarafından tüketilen proteinin %89’unun insanlar tarafından yenilebilir olmadığını, dolayısıyla insan gıdasıyla rekabet etmediğini göstermiştir. Koyunlar tarafından tüketilen 1 kg yenilebilir insan proteini için, sütlerinde ve etlerinde ortalama 1,16 kg tüketilebilir insan proteini üretirler.

  Metodoloji

  Kullanılan metodoloji, Fransız CBS ‘Élevage Demain’ (CBS Avenir Élevage olarak yeniden adlandırıldı) tarafından oluşturulmuştur. Amaç, farklı hayvancılık sistemleri için protein ve bitkisel ve hayvansal enerjinin proteine dönüşüm verimliliğini hesaplamaktı. Hayvansal ürünler ile bunları üretmek için gereken mahsul bazlı tüketim arasındaki oran çiftlikte hesaplanır. Bu oran ‘brüt verimlilik’ olarak adlandırılır ve tüm çiftlik hayvanı üretimi (et ve süt) ve tüm bitki bazlı yemler (her türlü ot, tahıl, yan ürün, vb.) dikkate alınarak hesaplanır. ‘Net verimlilik’ ise hayvan yeminin sadece insanlar tarafından yenebilen kısmı dikkate alınarak hesaplanır. Bu makalede ‘yenilebilir’ kelimesi insan gıdası anlamına gelmektedir. Bir rasyondaki her bir yem maddesi için iki yeni özellik ortaya çıkmıştır: İnsan Tarafından Yenilebilir Protein (PPC) ve İnsan Tarafından Yenilebilir Enerji (PEC). Örneğin, çim %0 PPC’ye sahipken yumuşak buğday %66 PPC’ye sahiptir.

  Referans çiftliklerden oluşan Diapason veri tabanı (INOSYS – Réseaux d’élevage, Idele, Chambres d’agriculture), Fransız hayvancılık sistemlerinin enerji ve protein dönüşümlerinin brüt ve net verimliliklerini ulusal düzeyde belirlemek için kullanılmıştır. İşlenen veriler, üç süt hayvancılığı sektörü için 2012 ve 2016 yıllarına karşılık gelmektedir. Koyun üretimi için 108 çiftlikten (çiftlik x yıl) toplanan veriler (343) söz konusudur. Yalnızca veri sağlayan çiftlikler kullanılmıştır. Veri tabanındaki 11 besleme sistemi, sonuçların yorumlanabilmesi için gruplandırılmıştır. Çiftlikler daha sonra beş gruba ayrılmıştır: Korsika, yaylacılık yapılan ve yapılmayan Pyrénées-Atlantiques, Roquefort bölgesi pastoral alanı ve Roquefort bölgesi dağlık ve Piedmont bölgesi. Tarım sayımı (Recensement agricole 2010) temel alınarak, sonuçlar her bir sistemin ulusal temsiline göre ağırlıklandırılmıştır.

   Konu : sağlık/besleme

   Üretim sistemi: Sütçü

   Hayvan Kategorisi: ergin / Kuzu / damızlık

   Sonuçlar

   Koyun rasyonları çoğunlukla insanlar için yenilebilir değildir

   Yiyecekleri enerji ya da tüketilebilir protein paylarına göre sınıflandırarak, yenilebilir olmayan farklı besinlerin insanlar tarafından ne kadar paylaşıldığını tespit etmek mümkün olmuştur. Ortalama olarak, Fransız koyun çiftliklerinde enerjinin %88’inin ve proteinin %89’unun insanlar için yenilebilir olmayan hayvan rasyonlarından elde edildiği tespit edilmiştir. Koyunlar, insan tüketimi için optimize edilemeyen yem maddelerinin büyük bir çoğunluğunu optimize ederek besin değeri yüksek yemlere dönüştürür.

   Koyun çiftlikleri net enerji tüketicisidir

   Süt koyunculuğu sistemleri, ortalama 0,07 (tablo 1) ve düşük değişkenlik (standart sapma = 0,01) ile düşük brüt enerji verimliliği seviyelerine sahiptir. Bir sürü tarafından tüketilen her 1 kcal bitkisel gıda için, üretilen süt ve ette yalnızca 0,07 kcal çıktı olarak mevcuttur. Ancak bu verimlilik, rasyonun insan dışı tüketilebilir kısmı dikkate alınmadığında artmaktadır. Süt koyunculuğu sistemleri ortalama 0,63 net enerji verimliliğine sahiptir (Tablo 1). Net enerji verimliliği, küçükbaş hayvan üretimi için 0,59 ila 0,67 arasında değişen düşük bir sistemler arası değişkenlik göstermektedir. Ancak sistem içi için bu oran daha yüksek kalmaktadır. Sürü tarafından tüketilen doğru yem türünün seçilmesi, bu kriter için potansiyel bir teknik iyileştirmedir.

   Koyun çiftlikleri net protein üreticileridir

   Süt koyunculuğu sistemleri, ortalama 0,13 ile düşük ham protein verimliliğine sahiptir (Tablo 1). Bir sürü tarafından tüketilen her 1 kcal bitki bazlı protein için, üretilen süt ve ette sadece 0,13 kcal protein çıktı olarak kullanılabilir. Ancak bu verimlilik, rasyonun sadece insani olmayan tüketim kısmı dikkate alındığında büyük ölçüde artmaktadır. Süt koyunculuğu sistemleri ortalama 1,16 net protein verimliliğine sahiptir (Tablo 1). Ortalama olarak, bitki bazlı protein alımlarına kıyasla %16 daha fazla hayvansal protein üretmektedirler. İncelenen sistemler, insan tüketimi için net protein üreticileridir. Ortalama olarak, sistemler arası değişkenlik 0,54’tür, ancak sistem içi değişkenlik daha yüksektir. Sürü tarafından tüketilen doğru yem türünün seçilmesi, bu kriter için potansiyel bir teknik gelişme olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır.

   Tablo 1: Süt koyunculuğu çiftliklerinin enerji ve protein dönüşüm verimlilikleri

   Yemeleme sistemi

   Brüt enerji verimliliği

   Net enerji verimliliği

   Ham protein verimliliği

   Net enerji verimliliği

   Korsika (n=33)

   0.06

   0.61

   0.10

   1.38

   Yaylacılık yapılan Pyrenees-Atlantiques, (n=46)

   0.06

   0.60

   0.10

   1.28

   Yaylacılık yapılmayan Pyrenees-Atlantiques, (n=54)

   0.08

   0.59

   0.14

   1.28

   Roquefort bölgesi, pastoral alan (n=84)

   0.08

   0.65

   0.14

   1.02

   Rokfor bölgesi, dağlık ve piedmont bölgesi (n=126)

   0.09

   0.67

   0.15

   1.02

   Fransız ağırlıklı ortalama

   0.07

   0.63

   0.13

   1.16

   Çiftliklerin net verimliliğini artırmak için öneriler

   İncelenen süt ürünleri sistemleri, insan gıdası ile rekabet eden yem oranından daha yüksek enerji ve protein dönüşüm verimliliğine sahiptir. Ot, ister otlatılmış, ister yemlenmiş veya hasat edilmiş olsun, dönüşüm verimliliğini artırmak için çok önemli bir faktördür. Meralarda veya yaz otlaklarında ot temelli sistemler (Korsika, yaylacı Pyrenees-Atlantiques), net protein verimliliği (NPE) açısından en iyi sonuçlara sahiptir (Tablo 1). Benzer şekilde, Pirene bölgesi, dağıtılan konsantre miktarının daha yüksek olduğu Roquefort bölgesinden daha yüksek bir net verimlilik göstermektedir. Ortalama olarak, Rokfor üretim alanında NPE’ler hala 1’den yüksektir. Bu durum, insanlar için yenilebilir proteinler üretmek üzere rasyonların iyi bir şekilde kullanıldığını vurgulayan daha yüksek bir süt verimliliği ile ilgilidir. Ortalama olarak, yan ürünlerden ham maddelere kıyasla daha fazla yararlanan çiftliklerin verimliliği daha yüksektir. Yan ürünler, insan tüketimi için hammaddelere göre daha düşük oranda enerji ve protein içerme avantajına da sahiptir. Son olarak, süt üretimi ve yem tüketimi arasındaki iyi bir denge de net verimliliği teşvik eder.

   Bunu uygulamaya koymak için, her gün aynı temel rasyonla beslenen 40 koyundan oluşan iki grup üzerinde bir deney yapılmıştır: eşit miktarda kuru madde (DM) içeren mısır ve ot silajı (İtalyan çimi) ve kuru ot (İtalyan çimi) karışımı. Kontrol grubu çiftlikte düzenli yem almış ve kurutulmuş yonca, arpa ve ticari bir konsantre yem ile tamamlanmıştır. Test grubu ‘rekabet’ olmadan rasyonla beslenmiş ve kurutulmuş yonca, kurutulmuş pancar küspesi ve mısırda kurutulmuş damıtılmış tahıl almıştır.

   Rakip protein miktarı test grubu için 6 g/gün/koyun ve kontrol grubu için 110 g olarak hesaplanmıştır. Bu arada, süt üretimi eşdeğerdi, ancak deneyde protein içeriğinde yaklaşık 2 g/l’lik bir kayıp ve üre seviyelerinde yaklaşık 90 mg/l’lik bir düşüş tespit edildi.

   Sonuç

   Mevcut bağlam, yem/gıda rekabeti temasını gözlemlemeyi ilginç kılıyor. Bunu tam anlamıyla bir öneri haline getirme niyeti olmamakla birlikte, çiftçinin koyunlarının ot veya yan ürünler gibi insan gıdasıyla rekabet etmeyen kaynaklarla beslendiğini belirtmesi yerinde olabilir. Tek bir deneyin sonuçlarıyla bile, süt miktarı veya kalitesi üzerinde herhangi bir sonuç olmaksızın insan gıdasıyla rekabet eden yem oranını azaltmak da mümkün olabilir.

   Bu gönderi şu dilde de mevcuttur: İngilizce Fransızca Yunanca