SheepNet

SheepNet, AB tarafından finanse edilen ve AB’nin başlıca 6 koyun üreticisi ülkesi (İrlanda, Fransa, İtalya, Romanya, İspanya ve İngiltere) ve Türkiye’de koyunlarda verimliği arttırmayı hedefleyen bir projedir.

Koyunlarda verimliliğini artırmak amacıyla temel güçlükleri, ihtiyaçları ve en iyi yönetim uygulamalarını belirlemek amacıyla katılımcı ülkeler arasında çevrimiçi bir anket yapılmıştır.

Anket sonucunda besleme ve sağlıkla ilgili uygulamalardan barınak yönetimine ve kuzulama için ileri hazırlıklara kadar farklı başlıklar saptanmıştır. Diğer taraftan ülkeler, çiftçiler, teknisyenler ve et ve de süt koyunu yetiştiricileri arasında saptanan başlıklar bakımından farklılıklar gözlemlenmiştir.

SheepNet belirlenen ihtiyaçları, zorlukları ele almak ve çözümlerin uygulanmasına yardımcı olmak için 42 çözüm ve 73 pratik öneri (tavsiye ve ipucu) üretmiştir. Bu çözümlerin birçoğu çiftçiler tarafından kendi çiftliklerinde verimliliği artırmak için uygulanmış ve sonuçları tarafımıza ulaşmıştır.

SheepNet, son seminerini Eylül 2019’da Fransa’da gerçekleştirecek. Katılmak isteyen paydaşlar SheepNet web sitesinde (www.sheepnet.network) çevrimiçi olarak başvurabilirler.

SheepNet, koyunlarda verimliliğini arttırmayı amaçlayan AB destekli bir projedir. Koyunlarda verimlilik; üretkenlik, üreme başarısı, embriyo ve kuzu yaşama gücünün bir birleşimidir. SheepNet, araştırma ve paydaşlar arasında bilgi alışverişini teşvik etmek ve en iyi uygulamaları ve yenilikleri yaymak için tasarlanmıştır. SheepNet, 6 ana AB koyun üreticisi ülke (İrlanda, Fransa, İtalya, Romanya İspanya, Birleşik Krallık) ve Türkiye’yi kapsamaktadır.

Koyunlarda verimliliği artırmak için temel ihtiyaçlar

6 ana Avrupa koyun üreticisi ülke (İrlanda, Fransa, İngiltere, Romanya, İspanya ve İtalya) ve Türkiye’de bir anket yapıldı. Anketin amacı, koyunlarda verimliliğini (etkin üreme ve gebelik, kuzu ölümlerinin azalması) geliştirmek için temel zorlukları, ihtiyaçları ve en iyi yönetim uygulamalarını tespit etmektir. Katılımcılardan her konudan 5 tane seçeneğin ve önem sırasına göre seçip sıralamaları istenmiştir. Bu konular: kuzu ölümlerinin azaltılmasında etkili olduğunu düşündükleri yönetime (11 seçenek) ve hayvana bağlı faktörler (11 seçenek), ve de gebelik oranının (16 seçenek listesinden) ve gebelik başarısının iyileştirilmesine ilişkin faktörler olarak (13 seçenek) tanımlanmıştır.

Ankete katılanların dağılımı: Fransa% 31, İtalya% 17, Türkiye% 14, İrlanda% 13, İspanya% 11, Romanya% 8 ve% 6 İngiltere şeklindedir. Ankete katılanların çoğu çiftçilerden oluşmaktadır. Çiftçilerin yüzde %69’u et koyunu üreticisi, % 31’i ise süt koyunculuğu yapan çiftçilerdir.

Önem sırası bölgelere göre biraz farklılık göstermekle birlikte Avrupa genelinde koyunlarda verimliliği arttırmada benzer zorluklar gözlemlenmiştir. Doğurganlık oranlarının iyileştirilmesinde tespit edilen başlıca zorluklar besleme, vücut kondisyon skoru ve sürü sağlık durumu olarak saptanmıştır. Besleme, yavru atma ve önleme- gebelik teşhisi, gebelik başarısını arttırmada temel ihtiyaç ve zorluklar olarak belirlenmiştir. Barınma yönetimi, kuzulama için ileri hazırlık ve gebelik boyunca besleme, kuzu ölümlerini azaltmada saptanan en önemli sorunlar olmuştur. Kolostrum kalitesi ve miktarı, doğumda kuzu canlılığı ve kuzu doğum ağırlığı, düşük kuzu ölümlerini azaltılmasında rol oynayan anneye bağlı faktörler olarak belirlenmiştir.

Koyunlarda verimliliği artırmak için pratik çözümler

SheepNet her bölge ve koyun yetiştiriciliği sistemi içinde tanımlanan ihtiyaç ve zorlukların çözümü için 42 çözüm ve 73 pratik öneri (ipucu ve pratik bilgi) belirlemiştir. Bu çözümler ve pratik öneriler, çiftçilerin ve paydaşların her üye ülkede düzenlenen ulusal çalıştay çalışmalarına aktif katılımları ile sağlanmıştır. Çözümlerin, ipuçlarının ve püf noktalarının harmanlanması ile, birçok sorunun çözümünün başka ülkelerde veya bölgelerde hali hazırda mevcut olduğunu göstermiştir.

besleme ve mera yönetimi ile ilgili pratik kılavuzlar, yavru atma ile ilgili teknik notlar, kuzu ölümlerinin kaydı, optimum kuzu doğum ağırlığının elde edilmesine yönelik pratik öneriler, vücut kondisyon skoru kiti, kuzu ölüm oranının azaltılması ve doğumda optimum kuzu ağırlığı gibi çözümler özellikle paydaşlar tarafından çok önem görmüştür.

Yine hayvan bakım ünitesinde yükseltilip geri açılabilen otomatik kapı, birden fazla kuzulama bölmesine su sağlamak için tek su borusu kullanılması, kuzuların geçmesini önlemek için hareketli bir besleme bariyeri kullanılması, yem bariyeri, veri kaydetmek için EID ve akıllı telefonlar gibi teknolojilerin kullanımı ve koyunların geriye doğru hareket etmesini önlemek için basit bir kanca kullanımı gibi pratik ipuçları ve püf noktaları, paydaşlar arasında çok çok değer görmüştür.  

Tüm çözümler, ipuçları ve püf noktaları katılımcı ülkelerin ana dillerine çevrilmiş ve ayrıntılı olarak takip edilmesi için SheepNet web sitesine (www.sheepnet.network)  aktarılmıştır. SheepNet, son seminerini Eylül 2019’da Fransa’da gerçekleştirecektir: katılmak isteyen paydaşlar SheepNet web sitesinden çevrimiçi olarak kaydolabilirler. SheepNet, tüm AB ülkelerine, paydaşlarına ve koyun üreticilerine açıktır. Daha fazla bilgi için:

 

Logos