Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

HerbValo

Διαχείριση της παραγωγής και της αξιοποίησης των βοσκήσιμων γαιών ανά εποχή ή ανά έτος
Λύση: HerbValo

Στόχος: Διαχείριση της παραγωγής και της αξιοποίησης των βοσκήσιμων γαιών ανά εποχή ή ανά έτος

.

    • Το HerbValo είναι ένα εργαλείο που εκτιμά την ποσότητα της αξιοποιήσιμης χόρτονομής στον βοσκότοπο. Το Herbvalo επιτρέπει στο χρήστη να προσδιορίσει ποιες πρακτικές επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη χρήση της χορτονομής (πρώιμη βόσκηση κ.λπ.) Το εργαλείο αυτό συνδυάζει τη χαρτογράφηση των αγροτεμαχίων με ένα λεπτομερές σχέδιο βόσκησης (λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των αρνιών που θηλάζουν) και λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές διατροφής και τις ποσότητες σανού που συλλέγονται. Για τους υπολογισμούς απαιτείται (για κάθε κύκλο) ο πολλαπλασιασμός του αριθμού των ημερών παραμονής στο βοσκότοπο (αριθμός ζώων x διάρκεια παραμονής) επί τη μέση πρόσληψη του κοπαδιού. Το τελευταίο μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση ενός εργαλείου που λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές βόσκησης και την ποιότητα του χόρτου.

Εφαρμογή:

  • Το εργαλείο αυτό περιλαμβάνει δύο διαφορετικά αρχεία: ένα έντυπο χαρτί για τη συστηματική καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα επιλεγμένα αγροτεμάχια (κάθε φορά που τα ζώα βγαίνουν έξω ή κόβεται το χορτάρι) και ένα αρχείο Excel που βοηθά στην επεξεργασία των δεδομένων (που συγκεντρώνονται στο έντυπο φύλλο) για την εκτίμηση της ποσότητας της χρησιμοποιημένης χόρτονομης ανά αγροτεμάχιο. Τα αποτελέσματα μπορούν στη συνέχεια να υπολογιστούν ανά μήνα, σεζόν ή ανά έτος, ανάλογα με την επιλογή σας.
herbvalo
1ο γράφημα: ετήσια κατανομή και ποσότητα χορτονομής που χρησιμοποιήθηκε-2ο γράφημα: ποσότητα χόρτου που χρησιμοποιήθηκε ανά εποχή και ανά έτος 3ο γράφημα: ημερομηνία πρώτης και τελευταίας παρέμβασης.

Κάθε χρόνο, πάνω από το 50% της συνολικής ποσότητας χρησιμοποιημένου χόρτου χρησιμοποιείται την άνοιξη. Κατά μέσο όρο, οι κτηνοτρόφοι χρησιμοποίησαν 7 τόνους ξηρής ουσίας ανά εκτάριο και ανά έτος χόρτου. 25 βοσκοτόπια παρήγαγαν 8,5 TDM/ha/έτος και 9 βοσκοτόπια παρήγαγαν περισσότερα από 10 TMS για τουλάχιστον ένα έτος. Πάνω από το 80% αυτού προέρχεται από τη βόσκηση.

.

Θεματική ενότητα: Διατροφή/ Διαχείριση

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα 2

Κατηγορία ζώου Ενηλικα/ Αρνιά/ Αντικατάστασης

Ανάγκη / ζήτημα: Διαχείριση βόσκησης και βοσκήσιμες γαίες

Επίπεδο λύσης: Πρακτική εφαρμογή

Χώρα: Γαλλία

 

 

 

 

 

 

.
Αναμενόμενα οφέλη

Αναμενόμενα οφέλη:

Ο υπολογισμός της ποσότητας της χορτονομής που αξιοποιείται από το ποίμνιο στο βοσκότοπο, στο επίπεδο ενός τεμαχίου, θα επιβεβαιώσει την ορθότητα των πρακτικών που εφαρμόζουν οι κτηνοτρόφοι και θα παρέχει μια βάση προβληματισμού για την καλύτερη αξιοποίηση της χορτονομής. Αυτό θα επιτρέψει την προσαρμογή των πρακτικών βόσκησης μεταξύ των διαφορετικών τεμαχίων του βοσκότοπου:

– συγκρίνοντας το επίπεδο αξιοποίησης μεταξύ τεμαχίων
– ως δείκτης υπερβόσκησης/υποβόσκησης
– επιτρέποντας συγκρίσεις μεταξύ κοπαδιών διαφορετικών ειδών ζώων (πρόβατα έναντι βοοειδών κ.λπ.)
– με την εκτίμηση της αξίας ορισμένων διαθέσιμων πόρων του βοσκότοπου (φύλλα και νέα στελέχη φυτικών ειδών που υπάρχουν στα λιβάδια).

Το HerbValo είναι μια μέθοδος υπολογισμού και ένα εργαλείο καταγραφής της βοσκήσιμης ύλης που αξιοποιείται ετησίως (σε kg ΞΟ / εκτάριο / έτος). Δεν απαιτούνται μετρήσεις πεδίου (καμία μέτρηση ύψους βλάστησης) για να γίνει αυτή η εκτίμηση.

 

Ανάλυση κόστους-οφέλους

Το Herbvalo στοχεύει στη μεγιστοποίηση της χρήσης του βοσκότοπου και στη συνέχεια στην αύξηση της βόσκησης. Με την καλύτερη διαχείριση των εκτάσεων, συμβάλλει στη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και κοπριάς. Με μια επίσκεψη για να συζητηθούν τα αποτελέσματα της χρονιάς, οδηγούμαστε γρήγορα σε καλύτερη χρήση των πόρων. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος στην αρχή για να συνηθίσετε τη χρήση του, αλλά στη συνέχεια γίνεται ευκολότερη και πιο φυσική.

Ανάλυση βιωσιμότητας

Η χρήση λιγότερων λιπασμάτων και κοπριάς είναι καλύτερη για το περιβάλλον και την ποιότητα του αέρα. Επιπλέον, με τη χρήση περισσότερων βοσκοτόπων, βελτιώνεται η αυτάρκεια σε ζωοτροφές.
Είναι καλό για την κοινωνία να βλέπει τα ζώα να βόσκουν και οδηγεί σε καλύτερη εικόνα. Επίσης, η χρήση του Herbvalo μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάσταση φυτοφρακτών σε βοσκοτόπια. Οι φυτοφράχτες είναι καλοί για τη βιοποικιλότητα, καθώς αποτελούν κατοικία για ορισμένα μικρά ζώα.

 

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:
Η εφαρμογή αυτού του εργαλείου απαιτεί βασικές γνώσεις του Excel και καταγραφή των πρακτικών βόσκησης.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα