Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα

HerbValo

Μάθετε πώς να αξιοποιείται η βοσκή

Λύση: HerbValo

Στόχος: Διαχείριση της παραγωγής και της αξιοποίησης των βοσκήσιμων γαιών ανά εποχή ή ανά έτος

Περιγραφή:

    • Εργαλείο για την εκτίμηση της ποσότητας χορτονομής που πραγματικά αξιοποιείται στο επίπεδο ενός τεμαχίου του βοσκοτόπου. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίζουμε ποιες πρακτικές μπορούν να επηρεάσουν την αξιοποίηση της βοσκήσιμης ύλης με θετικό ή αρνητικό τρόπο (πρώιμη βόσκηση κ.α.). Αυτό το εργαλείο συνδυάζει τον αριθμό και την τοποθεσία των βοσκοτόπων της εκτροφής και με ένα αναλυτικό πρόγραμμα βόσκησης (λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ομάδες ανάλογα με την παραγωγική φάση που υπάρχουν στο κοπάδι, συμπεριλαμβανομένων των μη απογαλακτισμένων αρνιών) συνυπολογίζοντας και όλες τις πρακτικές παράθεσης χονδροειδών ζωοτροφών καθώς και τις παραγόμενες ποσότητες χονδροειδών. Η βάση του υπολογισμού είναι ο πολλαπλασιασμός, σε κάθε κύκλο, των “ημερών βοσκής” (αριθμός ζώων x χρόνος βόσκησης) με τη μέση κατανάλωση του ποίμνιου, που υπολογίζεται από ένα απλοποιημένο μοντέλο του INRA, κατάλληλο για την βοσκή επειδή λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες βόσκησης και η ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης.

Εφαρμογή :

  • Αυτό το εργαλείο περιλαμβάνει δύο διαφορετικά αρχεία. Ενα αρχείο σε έντυπη μορφή για τη συστηματική καταγραφή πληροφοριών. Τέλος, ένα αρχείο σε μορφή λογιστικού φύλλου Excel επιτρέπει τον υπολογισμό της ποσότητας χορτονομής που αξιοποιείται σε κάθε τεμάχιο με βάση τα δεδομένα της έντυπης καταγραφής Τα αποτελέσματα στη συνέχεια υπολογίζονται ανά μήνα, εποχή ή έτος, όπως επιθυμείτε.
herbvalo

Αναπαράσταση της κατανομής της ποσότητας χορτονομης που έχει αξιοποιηθεί σύμφωνα με τα έτη, της ποσότητας χορτονομης που έχει αποτιμηθεί ανά εποχή το χρόνο και της ημερομηνίας της πρώτης και της τελευταίας παρέμβασης

Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε χρόνο, περισσότερο από το 50% της συνολικής ποσότητας χορτονομης αξιοποιήθηκε κατά την άνοιξη. Κατά μέσο όρο, οι αγρότες αξιοποίησαν 7 τόνους ξηρής ύλης ανά εκτάριο . 5 δέματα αξίας 8,5 TDM/εκτάριο/έτος και 9 δέματα αξίας άνω των 10 TMS περισσότερο από 1 έτος. Περισσότερο από το 80%της αξιοποίησης έγινε με βόσκηση.

Θεματική ενότητα: Διατροφή/ Διαχείριση

Γαλακτοπαραγωγά και/ή κρεοπαραγωγά πρόβατα: και τα δύο

Κατηγορία ζώου: προβατίνα, ζώο αντικατάστασης, αμνός

Ανάγκη / ζήτημα: Διαχείριση βόσκησης και βοσκήσιμες γαίες

Επίπεδο λύσης: Πρακτική εφαρμογή

Χώρα: Γαλλία

 

 

 

 

 

.
Αναμενόμενα οφέλη:
Αναμενόμενα οφέλη:
Ο υπολογισμός της ποσότητας της χορτονομής που αξιοποιείται από το ποίμνιο στο βοσκότοπο, στο επίπεδο ενός τεμαχίου, θα επιβεβαιώσει την ορθότητα των πρακτικών που εφαρμόζουν οι κτηνοτρόφοι και θα παρέχει μια βάση προβληματισμού για την καλύτερη αξιοποίηση της χορτονομής. Αυτό θα επιτρέψει την προσαρμογή των πρακτικών βόσκησης μεταξύ των διαφορετικών τεμαχίων του βοσκότοπου:
– συγκρίνοντας το επίπεδο αξιοποίησης μεταξύ τεμαχίων
– ως δείκτης υπερβόσκησης/υποβόσκησης
– επιτρέποντας συγκρίσεις μεταξύ κοπαδιών διαφορετικών ειδών ζώων (πρόβατα έναντι βοοειδών κ.λπ.)
– με την εκτίμηση της αξίας ορισμένων διαθέσιμων πόρων του βοσκότοπου (φύλλα και νέα στελέχη φυτικών ειδών που υπάρχουν στα λιβάδια).
Το HerbValo είναι μια μέθοδος υπολογισμού και ένα εργαλείο καταγραφής της βοσκήσιμης ύλης που αξιοποιείται ετησίως (σε kg ΞΟ / εκτάριο / έτος). Δεν απαιτούνται μετρήσεις πεδίου (καμία μέτρηση ύψους βλάστησης) για να γίνει αυτή η εκτίμηση.

Προαπαιτούμενα και/ή περιορισμοί:
Η εφαρμογή αυτού του εργαλείου απαιτεί βασικές γνώσεις του Excel και καταγραφή των πρακτικών βόσκησης.

Αυτό το άρθρο είναι επίσης διαθέσιμο στα: Αγγλικα Γαλλικα Ισπανικα Ουγγρικα Ιταλικα Τουρκικα